Проведени поръчки
ID Номер в АОП ID: 921302 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 348/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921298 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 346/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921292 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 345/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921289 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 344/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921288 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 343/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921286 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 342/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921283 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 341/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921282 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 340/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921280 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 339/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921279 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 338/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921278 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 337/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921276 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 336/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921275 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 335/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921271 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 334/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921269 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 333/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921267 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 332/10.07.2019 г.
ID Номер в АОП ID: 921266 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.
Изх. Номер в АОП 331/10.07.2019 г.

ID Номер в АОП 158/25.03.2019 г. ID: 902895 Резултат от процедура за възлагане на обществена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
ID Номер в АОП 153/22.03.2019 г. ID: 902605 Резултат от процедура за възлагане на обществена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
ID Номер в АОП 97/20.02.2019г. ID: 895753 Решение за откриване на процедура (ЗОП)
ID Номер в ИЕМПАМ ОП-01-1/20.02.2019.
Дата на създаване 20.02.2019 г. 14:00 ч.
Срок за получаване на оферти 06.03.2019 г. 10:30 ч.
Процедура Пряко договаряне
Име „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01 по четири обособени позиции“
Документи

Договор ОП-04-01/22.03.2019г.
Дата на публикуване: 22.03.2019 г.

Решение за договор
Дата на публикуване: 06.03.2019 г.

Решение за прекратяване
Дата на публикуване: 06.03.2019 г.

Доклад на Комисията
Дата на публикуване: 06.03.2019 г.

Протокол 1 на Комисията
Дата на публикуване: 06.03.2019 г.

Решение за откриване на процедура в АОП
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Покана (електронно подписана)
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Техническа спецификация
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Техническа спецификация DOC
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Приложение 1 - Оферта
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Приложение 2 - ЕЕДОП
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Приложение 2 - ЕЕДОП XML
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Приложение 2 - ЕЕДОП README.txt
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Приложение 3 - Техническо предложение
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Приложение 4 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Приложение 5 - Декларация за съгласие с клаузите на Проекта на договор
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Приложение 6 - Декларация за срок на валидност на офертата
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Приложение 7 - Ценово предложение
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Приложение 8 - Проект на договор
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Приложение 9 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка (чл. 66, ал. 1 от ЗОП)
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Приложение 10 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка (чл. 102, ал. 1 от ЗОП)
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Приложение 11 - Указания
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Приложение 12 - Декларация чл. 54, ал. 1, т.7
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.ID Номер в АОП 582/09.11.2018 г. ID: 877477 Резултат от процедура за възлагане на обществена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
ID Номер в АОП 578/08.11.2018г. ID:877279 Резултат от процедура за възлагане на обществена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
ID Номер в АОП 401/03.08.2018г. ID:861024 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
ID Номер в АОП 402/03.08.2018г. ID: 861033 Решение за откриване на процедура (ЗОП)
ID Номер в ИЕМПАМ ОП- 01-11/03.08.2018 г.
Дата на създаване 03.08.2018 г. 14:00 ч.
Срок за получаване на оферти 31.08.2018 г. 17:00 ч.
Процедура Публично състезание
Име „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“
Документи

Договор ОП-04-16/07.11.2018г.
Дата на публикуване: 09.11.2018 г.

Договор ОП-04-15/07.11.2018г.
Дата на публикуване: 09.11.2018 г.

Договор ОП-04-14/07.11.2018г.
Дата на публикуване: 09.11.2018 г.

Договор ОП-04-13/05.11.2018г.
Дата на публикуване: 09.11.2018 г.

Договор ОП-04-12/30.10.2018г.
Дата на публикуване: 09.11.2018 г.

Договор ОП-04-11/30.10.2018г.
Дата на публикуване: 09.11.2018 г.

Договор ОП-04-10/25.10.2018г.
Дата на публикуване: 09.11.2018 г.

Договор ОП-04-09/25.10.2018г.
Дата на публикуване: 09.11.2018 г.

Решение за изменение обособена позиция 1
Дата на публикуване: 04.10.2018 г.

Доклад
Дата на публикуване: 04.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 1
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 2
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 3
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 4
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 5
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 6,10 и 12
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 7
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 8
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 9
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 11
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Протокол No.1
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Писмени разяснения No.1
Дата на публикуване: 20.08.2018 г.

Обявление на поръчка в АОП
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Решение за откриване на процедура в АОП
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Документация
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Техническа спецификация
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Техническа спецификация DOC
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 1 - Оферта
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 2 - ЕЕДОП
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 2 - ЕЕДОП XML
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 2 - ЕЕДОП README.txt
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 3 - Техническо предложение
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 4 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 5 - Декларация за съгласие с клаузите на Проекта на договор
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 6 - Декларация за срок на валидност на офертата
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 7 - Ценово предложение
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 8 - Проект на договор
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 9 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка (чл. 66, ал. 1 от ЗОП)
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 10 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка (чл. 102, ал. 1 от ЗОП)
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 11 - Указания
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

ID Номер в АОП 828118 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
ID Номер в АОП 828142 Решение за откриване на процедура (ЗОП)
ID Номер в ИЕМПАМ ОП- №1/02.02.2018 г.
Дата на създаване 02.02.2018 г. 15:00 ч.
Срок за получаване на оферти 27.02.2018 г. 17:00 ч.
Процедура Публично състезание
Име „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“
Документи

Договор ОП-04-08/09.05.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Договор ОП-04-07/27.04.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Договор ОП-04-06/27.04.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Договор ОП-04-05/27.04.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Договор ОП-04-04/27.04.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Договор ОП-04-03/27.04.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Договор ОП-04-02/27.04.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Договор ОП-04-01/27.04.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Решение ОП-01-10/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-9/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-8/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-7/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-6/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-5/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-4/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-3/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-2/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Доклад по чл.103, ал.3/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Протокол ОП-02-4/23.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Протокол ОП-02-3/15.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Протокол ОП-02-2/12.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Съобщение
Дата на публикуване: 12.03.2018 г.

Протокол 1
Дата на публикуване: 01.03.2018 г.

Писмени разяснения No.3
Дата на публикуване: 19.02.2018 г.

Писмени разяснения No.2
Дата на публикуване: 14.02.2018 г.

Писмени разяснения No.1
Дата на публикуване: 12.02.2018 г.

Обявление на поръчка в АОП
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Решение за откриване на процедура в АОП
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Документация
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Техническа спецификация
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Оферта - Приложение 1
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

ЕЕДОП - Приложение 2
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Техническо предложение - Приложение 3
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение 4
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Декларация за съгласие с клаузите на Проекта на договор - Приложение 5
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение 6
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Ценово предложение - Приложение 7
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Проект на договор - Приложение 8
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка (чл. 66, ал. 1 от ЗОП) - Приложение 9
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка (чл. 102, ал. 1 от ЗОП) - Приложение 10
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.
ID Номер в АОП 9066822
ID Номер в ИЕМПАМ ОП- №1/01.08.2017 г.
Дата на създаване 1.08.2017 г. 10:30 ч.
Срок за получаване на оферти 09.08.2017 г. 17:00 ч.
Процедура Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица (по реда на глава 26 от ЗОП)
Име „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, при командировките в чужбина на участниците в Договор № BG05M20P001-2.009-0019, както и при служебните пътувания на работещите от Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН”
Документи

Договор № ОП-04-2/20.09.2017 г. между ИЕМПАМ - БАН и "АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
Дата на публикуване: 20.09.2017 г.

Изисквания към изпълнението на поръчката техническо задание
Дата на публикуване: 20.09.2017 г.

Протокол№ ОП-02-2/24.08.2017 г.
Дата на публикуване: 24.08.2017 г.

Протокол№ ОП-02-1/15.08.2017 г.
Дата на публикуване: 15.08.2017 г.

Информация от АОП
Дата на публикуване: 01.08.2017 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Дата на публикуване: 01.08.2017 г.

Образци за попълване
Дата на публикуване: 01.08.2017 г.

Указания за участие
Дата на публикуване: 01.08.2017 г.

ВИЖ

ID Номер в АОП 921946
Преписка идентиф. номер - БАН ОП-6-2016
Дата на създаване 06.02.2017 г. 14:00 ч.
Процедура Обществена поръчка по чл.20, ал.1, т.1, буква “б“ от ЗОП
Решение Номер ОП-01-3 от 17.11.2016 г.
Име Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката

Обявление за приключване на договор между ИЕМПАМ и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
Дата на публикуване: 10.07.2019 г.

Допълнително споразумение към Договор между ИЕМПАМ и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
Дата на публикуване: 01.12.2017 г.

Договор между ИЕМПАМ и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

Гаранция за изпълнение на договора
Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

Приложения към договора Обявление за възложена поръчка

Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества за срока на договора

Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Ценово предложение на Изпълнителя

Документи по чл.58, ал.1 от ЗОП

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД БРОЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ХАРАКТЕРА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТОID Номер в АОП 758254
ID Номер в ИЕМПАМ 758254
Дата на създаване 17.11.2016 г. 14:00 ч.
Процедура Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Решение Номер ОП-01-3 от 17.11.2016 г.
Име Доставка на топлоенергия с топлоносител гореща вода за административна сграда на БАН, находяща се на ул. "Академик Георги Бончев" блок 25, гр. София

Документи

Решение № ОП-01-3 от 17.11.2016 г. за откриване на процедурата

ID Номер в АОП 765930
Дата на създаване 9.01.2017 г. 15:00 ч.
Договор Номер 32122/201 от 22.12.2016 г. - до 30.09.2020 г.

Документи

Договор между ИЕМПАМ – БАН и “Топлофикация София“ ЕАД

Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация София" АД на потребители в град София

Обявление за възложена поръчка