Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” ( Професионално научно направление 4.3. Биологически науки, специалност „Патология на животните“ (04.03.06))Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09 - 07/ 07.02.2022 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
 2. Чл. кор. проф. Нина Недева Атанасова, дбн
 3. Доц. д-р Веселин Нанев Нанев, доктор
  резервен член:
 4. доц. д-р Мариана Панайотова - Пенчева, доктор
 5. II. Външни членове:

 6. чл. кор. проф. д-р Христо Миладинов Найденски, двмн - ИМикБ-БАН
 7. Проф. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, доктор - ТУ - Стара Загора
 8. Проф. д-р Васил Костадинов Манов, доктор - ВМФ на ЛТУ - София
 9. Проф. д-р Иван Динев Иванов, доктор - ТУ - Стара Загора
  резервен член:
 10. Проф. д-р Теодора Петрова Попова, двмн - ВМФ на ЛТУ - София


 11. Материали по кандидатурата:
  Заповед за научно жури
  Рецензия на чл. кор. проф. д-р Христо Миладинов Найденски, двмн
  Рецензия на английски на чл. кор. проф. д-р Христо Миладинов Найденски, двмн
  Рецензия на Проф. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, доктор
  Рецензия на английски на Проф. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, доктор
  Становище на Чл. кор. проф. Нина Недева Атанасова, дбн
  Становище на английски на Чл. кор. проф. Нина Недева Атанасова, дбн
  Становище на Проф. д-р Васил Костадинов Манов, доктор
  Становище на английски Проф. д-р Васил Костадинов Манов, доктор
  Становище на Проф. д-р Иван Динев Иванов, доктор
  Становище на английски на Проф. д-р Иван Динев Иванов, доктор
  Становище на Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
  Становище на английски на Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
  Становище на Доц. д-р Веселин Нанев Нанев, доктор
  Становище на английски Доц. д-р Веселин Нанев Нанев, доктор
  Абстракти на статиите с които кандидата участва в конкурса на български
  Абстракти на статиите с които кандидата участва в конкурса на английски