Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009 -0019-С01/02.06.2017 г.
Проект
“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и
преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания
от полза за биомедицината”

Благодарности към проекта трябва да бъдат изказани в научни публикации, доклади, постери и всички дейности, свързани с прякото или косвено подпомагане на участниците от целевата група на проекта.
Благодарности към проекта

Образци на Заявления за:

Учебна, научна и/или специализирана литература

Командировка в страната
Командировка в чужбина
Доклад за проведена командировка
Ползване на научни консултации по проекта
Финансиране на научна публикация по проекта
Финансиране на печатните материали по защитата на дисертационен труд
Финансиране разпечатването на постер за научен форум

ЛОГА за изтегляне