Секция "Патология"

Ръководител
Доцент д-р Катерина Станимирова Димитрова, доктор
☎ 979 23 77

Провеждат се фундаментални и научно-приложни проучвания на патологични и клинични аспекти на ракови заболявания и актуални заболявания от заразно, незаразно и паразитно естество.

Осъществява се комплексен подход (in vitro, in vivo и in ovo) за изследване на биологичната активност и безопасността на химични и биологични продукти като имуномодулиращи, антитуморни, антивирусни и противопаразитни препарати, както и за цитотоксичност и генотоксичност, канцерогенност, мутагенност и тератогенност.

Извършва се експертна дейност за нуждите на биотехнологичната промишленост и за диагностика на заболявания по животните, съпроводени с големи стопански загуби.

Направленията са в унисон с националните и европейски приоритети „Здраве” и „Безопастност на храни”.

Научните и научно-приложните изследвания се провеждат по следните проблеми:


 • Патология, патогенеза и идентификация на актуални и нововъзникнали болести по животните

 • Патоморфологично характеризиране на токсикози и токсичност на новосинтезирани лекарствени средства

 • Канцерогенеза: експериментални и клинични/молекулярно-генетични изследвания върху ракови заболявания
 • - патогенеза на вирус-индуцирани неоплазии: човешки папилома и полиома вируси, говежда левкемия, птичи и миши онкогенни вируси; експериментално моделиране на ракови заболявания при човека;

  - антитуморна активност на химични съединения и природни биологично-активни продукти;

  - механизми на имунния отговор в норма и патология, имуномодулация в експериментални туморни системи (in vitro и in vivo);

  - нанотехнологични подходи за лечение на тумори и рани – изследванията в областта наномедицината разкриват нови възможности за борба с трудно лечимите заболявания;

  - разработване на липозомни средства за Бор неутрон захващаща терапия (БНЗТ) на ракови заболявания;


 • Комплексен подход за оценка безвредността на химични съединения, лекарствени средства, храни и биологично-активни вещества с естествен произход
 • - in vitro тестване за цитотоксичност, генотоксичност, мутагенност и канцерогенност;

  - алтернативни in ovo тестове за ембриотоксичност, тератогенност генотоксичност и канцерогенност;


 • Създаване на клетъчни линии и подходящи щамове за нуждите на биотехнологичната промишленност: диагностични средства и биопрепарати; тестване на лекарства, което е от полза за производството на по-безвредни биопродукти;

  НАУЧЕН СЪСТАВ НА
  СЕКЦИЯ "ПАТОЛОГИЯ"

  Доцент Катерина Станимирова Димитрова, доктор katerinagencheva@yahoo.com 9792377
  Професор Ренета Александрова Тошкова, доктор reneta_toshkova@yahoo.com 9792343
  Професор Радостина Ивайлова Александрова, доктор rialexandrova@hotmail.com 9793678
  Доцент Антон Иванов Крил, доктор antonkrill@yahoo.com 9792382
  Доцент Руси Владимиров Русев, доктор rusy_rusev@abv.bg 9792389
  Доцент Иван Ангелов Илиев, доктор taparsky@abv.bg 9792362
  Доцент Ани Красимирова Георгиева, доктор georgieva_any@abv.bg 9792348
  Гл. Асистент Димитър Георгиев Иванов, доктор dimisofia@abv.bg 9792374
  Гл. Асистент Петър Стойков Димитров, доктор agata_pit@yahoo.com 9792375
  Гл. Асистент Росица Светолик Милчева, доктор rosicamilcheva@abv.bg 9792360
  Гл. Асистент Таня Данчева Живкова, доктор tani413@abv.bg 9792353
  Гл. Асистент Абдулкадир Абудаллех Махди Ал- Азави, доктор abdulkadermahdi044@gmail.com 9792353
  Асистент Йордан Стоилов Йорданов, доктор info.jstoyloff@gmail.com 9792375
  Биолог Инна Александровна Суликовска 9792362
  Мед. лаб. Светлана Илиева Владова 9792384
  Лаб. Здравка Любчева Стоичкова 9792384