Last update:

ПРОЕКТ

Кобалт-медиирани регулаторни механизми на хомеостазата на желязото
ДНТС/Русия 02/1/ 14.06.2018 г.

Анотация: Около 11% от населението на Европа има алергия към кобалт. В България първите три места на най-често срещаните алергени са за никел, кобалт и хром. В Русия е доказано, че около 60% от населението страда от дефицит на кобалт. При интоксикация с метал възникват нарушения в метаболизма на желязото (Fe). На системно ниво метаболизмът му се регулира предимно от хормона хепсидин, а на клетъчно ниво от Fe-регулаторни протеини, които координират експресията и междуклетъчния транспорт на желязо, като трансферин, рецептора за трансферин и divalent metal transporter-1, отговарящи за внасянето на желязо, феритина – за натрупването на Fe и феропортина, отговарящ за неговия експорт. Недостатъчната информация в научната литература относно хроничното въздействие на метал-индуцираната хипоксия върху биоразпределението на Fe в кръвния серум и органите на третирани in vivo животни изискват разработване на подходящ експериментален модел за мониторинг на промените.

Недостатъчната информация в научната литература относно хроничното въздействие на метал-индуцираната хипоксия върху биоразпределението на Fe в кръвния серум и органите на третирани in vivo животни изискват разработване на подходящ експериментален модел за мониторинг на промените. Оскъдните данни за тъканно специфична експресия на протеините, регулиращи метаболизма на желязото (TfR, феропортин, феритин и хепсидин), комплексното взаимодействие между тях и различното им повлияване от хипоксията очертаха целите на настоящото проектно предложение:

  • Определяне влиянието на Co върху биоразпределението на желязо в кръвен серум, еритроцитна суспензия и таргетни органи;
  • Изясняване комплексното взаимодействие на желязо-регулиращите протени – трансферин, феропортин, феритин и хепсидин под въздействието на хронична кобалт-индуцирана хипоксия в in vivo условия;
  • Установяване на корелации между промените в експресията на протеините, отговарящи за метаболизма на желязо, и биоразпределение на Fe в тъканите;
  • Установяване на корелации между възрастта на експерименталните животни, продължителността на третиране и акумулирането на кобалт, промените в експресията на протеините, отговарящи за метаболизма на желязо и еритропоезата.
  • Актуалността на предлаганото изследване се определя от съответствието му с научните приоритети залегнали в “Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020”, както и с регионалните, национални и европейски приоритети за осигуряване на екологично чисти храни, за здраве и по-високо качество на живот на населението. Те са изцяло в съответствие с “Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, 2014-2020”, тематична област “Индустрия за здравословен живот и био-технологии”.