Настоящи поръчки

Институтът обявява процедура Събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на компютърни конфигурации, монитори, сървър и специализиран софтуер за нуждите на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН по административни договори за финансиране на фундаментални научни изследвания” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации и монитори по Административен договор № КП-06-Н51/7 от 11.11.2021 г., сключен с Фонд „Научни изследвания“; Обособена позиция № 2 „Доставка на сървър по Административен договор № КП-06-Н51/7 от 11.11.2021 г., сключен с Фонд „Научни изследвания“; Обособена позиция № 3 „Доставка, инсталиране и абонамент за обновяване и поддръжка на специализиран софтуер по Административен договор № КП-06-Н51/4 от 11.11.2021 г., сключен с Фонд „Научни изследвания“ по 3 обособени позиции.

Повече информация

публикувано на 04.03.2022г. 15:30ч.


Институтът обявява процедура Събиране на оферти с обява "Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на компютърни конфигурации, оборудване и специализиран софтуер за нуждите на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН по административни договори за финансиране на фундаментални научни изследвания” по обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърни конфигурации и оборудване по Административен договор № КП-06-Н51/4 от 11.11.2021 г., сключен с Фонд „Научни изследвания“; Обособена позиция № 2 „Доставка, инсталиране и абонамент за обновяване и поддръжка на специализиран софтуер по Административен договор № КП-06-Н51/4 от 11.11.2021 г., сключен с Фонд „Научни изследвания“; Обособена позиция № 3 „Доставка и гаранционна поддръжка на на компютърни конфигурациии оборудване по Административен договор № КП-06-Н51/7 от 11.11.2021 г., сключен с Фонд „Научни изследвания“" по 3 обособени позиции.

Повече информация

публикувано на 04.03.2022г. 15:30ч.


Изходящ номер и дата на документа: Вид на документа: Предмет на поръчката: Входящ номер и дата на АОП: Дата на вписване/публикуване: Уникален идентификационен номер на документа:
2 209/31.08.2021 г.  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН. Възложителят е посочил в Приложение № 1а към Техническата спецификация действително изразходените количества ел. енергия за едногодишен период от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 год. Посочено е и прогнозното потребление за следващ период от 18 месеца и 24 месеца - в Приложение № 1б. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите. Е-31-00-015722/31.08.2021 г.  31.08.2021 г.  1019682
1 ФС-01-33-67/21.12.2020 г.  Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на балансираща стандартна група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН. Е-31-00-053133/21.12.2020 г.  29.12.2020 г.  1003019


ID Номер в АОП 19-390382-001/09.08.19 09:02 ID: 927092 Обявление в АОП
ID Номер в ИЕМПАМ ОП-04-02/09.08.2019.
Дата на създаване 09.08.2019 г. 11:30 ч. актуализирано на 23.12.2020.
Име „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на балансираща стандартна група за нуждите на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей“
Документи

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка
Дата на публикуване: 31.08.2021 г.

Обявление за изменение на Договор № ОП-04-02 / 31.07.2019 г. между ИЕМПАМ и "МОСТ Енерджи" АД
Дата на публикуване: 23.12.2020 г.

Допълнително Споразумение № 1 от 01.12.2020 г. към Договор № ОП-04-02 / 31.07.2019 г. с уникален идентификационен номер на документа:1003019
Дата на публикуване: 29.12.2020 г.


Обявление в АОП
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Договор ОП-04-02/31.07.2019г.
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя за възлагане на поръчката
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 1б - „Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества потребление и цени»
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение за ИЕМПАМ - БАН
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Декларация за конфиденциалност ЗП
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Линк с Допълнителни документи по процедурата
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.