Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” ( Професионално научно направление 4.3. Биологически науки, специалност „Вирусология“ (01.06.13))Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-9 - 48/ 27.07.2021 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор - директор
 2. Проф. Нина Недева Атанасова, дбн
 3. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
  резервен член:
 4. доц. Иван Ангелов Илиев, доктор
 5. II. Външни членове:

 6. чл. кор. проф. д-р Христо Миладинов Найденски, двмн - ИМикБ-БАН
 7. Проф. Красимира Олегова Тодорова - Хайрабедян, дбн - ИБИР - БАН
 8. Проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн - МФ на СУ - София
 9. Проф. д-р Румяна Димитрова Цонева - Велинова - ИБФБМИ-БАН
  резервен член:
 10. Доц. д-р Людмила Владимирова Кабаиванова - Миланова, доктор - ИМикБ - БАН


 11. Материали по кандидатурата:
  Заповед за научно жури
  Рецензия на Проф. Красимира Олегова Тодорова - Хайрабедян, дбн
  Рецензия на английски на Проф. Красимира Олегова Тодорова - Хайрабедян, дбн
  Рецензия на Доц. д-р Людмила Владимирова Кабаиванова - Миланова
  Рецензия на английски на Доц. д-р Людмила Владимирова Кабаиванова - Миланова
  Становище на чл. кор. проф. д-р Христо Миладинов Найденски, двмн
  Становище на английски на чл. кор. проф. д-р Христо Миладинов Найденски, двмн
  Становище на Проф. Светлозара Петкова, доктор
  Становище на английски Проф. Светлозара Петкова, доктор
  Становище на Проф. Нина Недева Атанасова, дбн
  Становище на английски на Проф. Нина Недева Атанасова, дбн
  Становище на Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
  Становище на английски на Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
  Становище на Проф. д-р Румяна Димитрова Цонева - Велинова
  Становище на английски Проф. д-р Румяна Димитрова Цонева - Велинова
  Абстракти на статиите с които кандидата участва в конкурса на български
  Абстракти на статиите с които кандидата участва в конкурса на английски