Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” ( Професионално научно направление 4.3. Биологически науки, специалност „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19))
Заповед № РД 09-?? за провеждане на второ заседание на журито (дистанционно) на 14 септември 2021г. (вторник) от ??:00 ч.Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-9 - 29/ 21.05.2021 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор - директор
 2. Проф. Людмил Пенюв Кирацов, доктор
 3. Доц. Иван Ангелов Илиев, доктор
  резервен член:
 4. доц. д-р Мариана Панайотова - Пенчева, доктор
 5. II. Външни членове:

 6. чл. кор. проф. д-р Христо Миладинов Найденски, двмн - ИМикБ-БАН
 7. Проф. д-р Емил Иванов Сапунджиев, двмн - ЛТУ - София
 8. Проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн - МФ на СУ - София
 9. Доц. Катя Иванова Георгиева, доктор - ИБЕИ - БАН
  резервен член:
 10. Доц. д-р Георги Иванов Георгиев, двм - ЛТУ - София


 11. Материали по кандидатурата:
  Заповед за научно жури
  Рецензия на чл. кор. проф. д-р Христо Миладинов Найденски, двмн
  Рецензия на на английски чл. кор. проф. д-р Христо Миладинов Найденски, двмн
  Рецензия на д-р Емил Иванов Сапунджиев, двмн
  Рецензия на английски на д-р Емил Иванов Сапунджиев, двмн
  Становище на Проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн
  Становище на на английски Проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн
  Становище на Проф. Светлозара Петкова, доктор
  Становище на на английски Проф. Светлозара Петкова, доктор
  Становище на Проф. Людмил Пенюв Кирацов, дбн
  Становище на на английски Проф. Людмил Пенюв Кирацов, дбн
  Становище на Доц. Катя Георгиева, доктор
  Становище на на английски Доц. Катя Георгиева, доктор
  Становище на Доц. Иван Ангелов Илиев, доктор
  Становище на на английски Доц. Иван Ангелов Илиев, доктор
  Абстракти на статиите с които кандидата участва в конкурса на български
  Абстракти на статиите с които кандидата участва в конкурса на английски