Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” ( Професионално направление 4.Природни науки, математика и информатика,професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Морфология“ за нуждите на секция „Експериментална морфология“
Заповед № РД 09-.. за провеждане на второ заседание на журито на 28 юни 2021г. (понеделник) от 14:00 ч.Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-9 - 10/ 10.03.2021 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. Димитър Стефанов Кадийски, дмн
 2. Проф. Людмил Пенюв Кирацов, дбн
 3. Проф. д-р Мери Любенова Димова, доктор
  резервен член:
 4. доц. Иван Ангелов Илиев, доктор
 5. II. Външни членове:

 6. Проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн - МФ на СУ - София
 7. Проф. Красимира Олегова Тодорова-Хайрабедян, дбн - ИБИР-БАН
 8. Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн - МУ - София
 9. Проф. Христо Стефанов Гагов, доктор - БФ на СУ - София
  резервен член:
 10. Доц. Милена Сергеева Мурджева, доктор - ИБИР-БАН


 11. Материали по кандидатурата:
  Заповед за научно жури
  Рецензия на Проф. д-р Цветанка Маринова
  Рецензия на английски на Проф. д-р Цветанка Маринова
  Рецензия на Проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян, дбн
  Рецензия на на английски Проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян, дбн
  Становище на Проф. д-р Николай Лазаров, дмн
  Становище на на английски Проф. д-р Николай Лазаров, дмн
  Становище на Проф. Христо Гагов, доктор
  Становище на на английски Проф. Христо Гагов, доктор
  Становище на Проф. Димитър Кадийски, дмн
  Становище на на английски Проф. Димитър Кадийски, дмн
  Становище на Проф. Людмил Кирацов, дбн
  Становище на на английски Проф. Людмил Кирацов, дбн
  Становище на Проф. д-р Мери Димова, доктор
  Становище на на английски Проф. д-р Мери Димова, доктор
  Абстракти на статиите с които кандидата участва в конкурса на български
  Абстракти на статиите с които кандидата участва в конкурса на английски