Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
oбявява защита на дисертационен труд на асистент Албена Бориславова Димитрова
на тема "Морфофункционална антропометрична характеристика на 8-17годишни тенесисти"
на 24 ноември 2020 г.(вторник) от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15-55/18.09.2020 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Доц. Рачо Стефанов Стоев, доктор
 2. Доц. Ивайла Иванова - Пандурска, доктор
  резервен член:
 3. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн

  II. Външни членове:

 4. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дмн - МУ Пловдив
 5. Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн - пенсионер
 6. Доц. д-р Богдана Любомирова Илинова, дм - НСА
  резервен член:
 7. Доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм - МУ Пловдив

  Материали по кандидатурата:
  Автореферат
  Заповед за научно жури
  Рецензия на Проф. д-р Мария Тотева, дмн
  Рецензия на Доц. Рачо Стоев, доктор
  Становище на Проф. д-р Стефан Сивков, дмн
  Становище на Доц. д-р Богдана Илинова, дм
  Становище на Доц. Ивайла Иванова - Пандурска, доктор