Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "доцент" по научна специалност "Морфология"(01.06.26)
по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр 100 от 04.12.2018г. стр.57
за нуждите на секция „Експериментална морфология“ към ИЕМПАМ - БАН на гл. ас. Емилия Бориславова Петрова, доктор


Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-103 /20.12.2018г.):
I. Вътрешни членове:
1. проф. д-р Димитър Стефанова Кадийски, дмн
2. проф. Машенка Борисова Димитрова, дб
3. проф. Нина Недева Атанасова, дбн
резервен член:
4. проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор
II. Външни членове:
5. доц. д-р Слави Делчев, доктор - МУ - Пловдив
6. проф. д-р Николай Лазаров, дмн - МУ - София
7. проф. д-р Анастасия Божилова, дмн - МУ - София
8. проф. д-р Ангел Воденичаров, двмн - ТУ - Стара Загора
резервен член:
9. доц. д-р Ивайло Стефанов, доктор - МУ - Стара Загора

Материали по кандидатурата:
Справка за приносите
Списък на научните публикации
Заповед за научно жури
1. Рецензия на проф. д-р Анастасия Божилова, дмн
2. Рецензия на проф. доц. д-р Слави Делчев, доктор
3. Становище на проф. д-р Николай Лазаров, дмн
4. Становище на проф. д-р Ангел Воденичаров, двмн
5. Становище на д-р Димитър Стефанова Кадийски, дмн
6. Становище на проф. Нина Недева Атанасова, дбн
7. Становище на проф. Машенка Борисова Димитрова, дб