Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "професор" по научна специалност "Морфология"(01.06.26)
по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 57 от 10.07.2018 год.
за нуждите на секция "Патология" към ИЕМПАМ - БАН на доц. Радостина Ивайлова Александрова, доктор


Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-56 /05.09.2018г.):
I. Вътрешни членове:
1. проф. Нина Недева Атанасова, дбн
2. проф. Машенка Борисова Димитрова, дб
3. проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб
резервен член:
4. проф. д-р Димитър Стефанова Кадийски, дмн
II. Външни членове:
5. проф. д-р Радка Аргирова, дмн - пенсионер
6. проф. д-р Емил Сапунджиев, двмн - ЛТУ - София
7. проф. д-р Галина Куртева, доктор - СБАЛ по онкология - София
8. чл. кор. д-р Христо Найденски, двмн - И-т по микробиология - БАН
резервен член:
9. проф. д-р Ангел Воденичаров, двмн - ТУ - Стара Загора

Материали по кандидатурата:
Справка за приносите
Списък на научните публикации
Заповед за научно жури
1. Рецензия на проф. проф. д-р Емил Сапунджиев, двмн
2. Рецензия на проф. д-р Радка Аргирова, дмн - пенсионер
3. Рецензия на проф. Машенка Борисова Димитрова, дб
4. Становище на чл. кор. д-р Христо Найденски, двмн - И-т по микробиология - БАН
5. Становище на проф. д-р Галина Куртева, доктор - СБАЛ по онкология - София
6. Становище на проф. Нина Недева Атанасова, дбн
7. Становище на проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб