Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "доцент" по научна специалност "Биохимия"(01.06.10)
по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 57 от 10.07.2018 год.
за нуждите на секция "Патология" към ИЕМПАМ - БАН на гл. ас. Иван Ангелов Илиев, доктор


Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-55 /05.09.2018г.):
I. Вътрешни членове:
1. проф. Машенка Борисова Димитрова, дб
2. проф. Людмил Пенюв Кирацов, дб
3. проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб
4. проф. Маргарита Павлова Габрашанска, дб
резервен член:
5. проф. Евгени Пенев Кирацов, дб
II. Външни членове:
6. проф. Румяна Миронова, доктор - ИМБ - БАН
7. проф. Мариела Оджакова, доктор - БФ на СУ
8. проф. Илия Банков, дбн - пенсионер
резервен член:
9. проф. д-р Адриана Бочева, дмн - МУ - София

Материали по кандидатурата:
Справка за приноситею
Списък на научните публикации
Заповед за научно жури
1. Рецензия на проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб
2. Рецензия на проф. Илия Банков, дбн - пенсионер
3. Становище на проф. Мариела Оджакова, доктор - БФ на СУ
4. Становище на проф. Румяна Миронова, доктор - ИМБ - БАН
5. Становище на проф. Маргарита Павлова Габрашанска, дб
6. Становище на проф. Машенка Борисова Димитрова, дб
7. Становище на проф. Людмил Пенюв Кирацов, дб