Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност "Професор" по научна специалност "Морфология" (01.06.26)
по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 37 от 04.05.2018 год.
за нуждите на секция "Експериментална морфология" към ИЕМПАМ - БАН на Доц. Мери Любенова Ганчева, доктор


Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-36/06.06.2018 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Професор Нина Недева Атанасова, дбн
 2. Професор д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
 3. Професор Машенка Борисова Димитрова, дб
  резервен член:
 4. професор Людмил Пенюв Кирацов, дб

  II. Външни членове:

 5. Професор д-р Николай Еланков Лазаров, дмн - МФ - МУ - София
 6. Професор д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн - МФ - МУ - София
 7. Професор д-р Ивета Антонова Коева, дмн - МУ - Пловдив
 8. Професор д-р Георги Димитров Георгиев, двм - ФВМ - ЛТУ - София
  резервен член:
 9. чл. кор. проф д-р Михаил Славчев Давидов. дмн - пенсионер

  Материали по кандидатурата:
  Справка за приносите
  Списък на научните публикации
  Заповед за научно жури
  Рецензия на проф. д-р Николай Еланков Лазаров, дмн
  Рецензия на проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн
  Рецензия на проф. Машенка Борисова Димитрова
  Становище на проф. Нина Недева Атанасова, дбн
  Становище на проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
  Становище на проф. д-р Ивета Антонова Коева, дмн
  Становище на проф. д-р Георги Димитров Георгиев, двм