Методи и апаратура
МЕТОДИ

 
 • Електронна микроскопия (трансмисионна и сканираща)
 • Светлинна и флуоресцентна микроскопия
 • Хистологични методи: хистохимия, ензимохистохимия, имунохистохимия
 • Авторадиографски методи
 • Култивиране и клониране на клетки и вируси; тъканно и органно култивиране
 • Имунохимични методи
 • Биохимични методи – електрофореза, хроматография, HPLC
 • ДНК и РНК анализ
 • Антропологични и антропометрични методи
 • АПАРАТУРА


 • Електронни микроскопи (трансмисионни и сканиращ)
 • Светлинни и флуоресцентни микроскопи
 • Оборудване за хистологични техники: микротоми и ултрамикротоми, криостати
 • Оборудване за клетъчно и тъканно култивиране; клетъчни и вирусни банки
 • ELISA Reader
 • Апаратура за електрофореза и блот-техники, HPLC апарат, лиофилизатор, спектрофотометър, центрофуги, ултрацентрофуги
 • PCR апарат, Real time PCR апарат