Курсове

Тема: ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА КЛАСИЧЕСКИТЕ
И СЪВРЕМЕННИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ МЕТОДИ

THEORY AND PRACTICE OF CLASSIC AND CONTEMPORARY HISTOLOGICAL TECHNIQUES

This course may also be held in English, upon request.
Лектор: проф. Нина Атанасова, дбн
Prof. Nina Nedeva Atanassova, PhD, DSci
Тел. 979 2336, 088744 16 30
E-mail: ninaatanassova@yahoo.com

Тема: КУЛТИВИРАНЕ НА ЖИВОТИНСКИ КЛЕТКИ
ANIMAL CELL CULTURE

This course may also be held in English, upon request.
Лектор: проф. Елена Николова, дбн
Prof. Elena Bogdanova Nikolova, DSci
Тел. 9792319, 0887467548
E-mail: enikolova@bas.bg

Тема: ТУМOРНА ИМУНОЛОГИЯ И НАНОМЕДИЦИНА
TUMOR IMMUNOLOGY AND NANOMEDICINE

Лектор: доц. д-р Ренета Тошкова, доктор
Prof. Reneta Alexandrova Toshkova, MD, PhD
Тел. 979 23 43
E-mail: reneta_toshkova@yahoo.com

Тема: ОБЩА И СПЕЦИАЛНА ПАТОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ
GENERAL AND SPECIAL VETERINARY PATHOLOGY

Лектор: доц. д-р Антон Иванов Крил, доктор
Assoc. Prof. Anton Ivanov Kril, DVM, PhD
Тел. 979 23 82;
E-mail: antonkrill@yahoo.com

Гл. ас. д-р Катерина Станимирова Тодорова, доктор
Assist. Prof. Katerina Stanimirova Todorova, DVM, PhD
Тел. 979 23 77; GSM:0887 98 65 65

Тема: СЪВРЕМЕННИ ЕЛЕКТРОННОМИКРОСКОПСКИ ТЕХНИКИ ПРИ
БИОМЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
MODERN ELECTRON-MICROSCOPY TECHNIQUES IN BIOMEDICAL RESEARCH

Лектор: доц. д-р Руси Русев, доктор
Assoc. Prof. Russy Russev, DVM, PhD
Тел. 979 23 89; GSM:0887 630496
E-mail: russyrussev@abv.bg

Гл. ас. д-р Катерина Станимирова Тодорова, доктор
Assist. Prof. Katerina Stanimirova Todorova, DVM, PhD
Тел. 979 23 77; GSM:0887 98 65 65
инж. Бойчо Николов

Тема: РЕПЛИКАЦИЯ, ТРАНСКРИПЦИЯ, ТРАНСЛАЦИЯ,
КЛЕТЪЧНО ДЕЛЕНИЕ – МОРФОЛОГИЧЕН АСПЕКТ
DNA-REPLICATION, RNA-TRANSCRIPTION, PROTEINE TRANSLATION AND CELL DIVISION-MORPHOLOGICAL ASPECT

This course may also be held in English, upon request.
Лектор: доц. д-р Руси Русев, доктор
Assoc. Prof. Russy Russev, DVM, PhD
Тел. 979 23 89; GSM:0887 630496
E-mail: russyrussev@abv.bg

Гл. ас. д-р Катерина Станимирова Тодорова, доктор
Assist. Prof. Katerina Stanimirova Todorova, DVM, PhD
Тел. 979 23 77; GSM:0887 98 65 65
инж. Бойчо Николов

Тема: МОЛЕКУЛНИ МЕХАНИЗМИ НА КАНЦЕРОГЕНЕЗАТА И НОВИ ПОДХОДИ В ПРОФИЛАКТИКАТА, ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА РАКОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
MOLECULAR MECHANISMS OF CANCEROGENESIS AND NEW STRATEGIES IN CANCER PREVENTION, DIAGNOSIS AND TREATMENT

This course may also be held in English, upon request.
Лектор: Професор Радостина Ивайлова Александрова, доктор
Prof. Radostina Ivaylova Alexandrova, PhD
Тел. 02/ 9793678
E-mail: rialexandrova@hotmail.com

Тема: УВОД В КЛЕТЪЧНОТО И ТЪКАННОТО ИНЖЕНЕРСТВО
INTRODUCTION IN CELL AND TISSUE ENGINEERING

This course may also be held in English, upon request.
Лектор: Професор Радостина Ивайлова Александрова, доктор
Prof. Radostina Ivaylova Alexandrova, PhD
Тел. 02/ 9793678
E-mail: rialexandrova@hotmail.com

Тема: ВИРУСИ И ИМУНИТЕТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ
VIRUSES AND IMMUNITY – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

This course may also be held in English, upon request.
Лектор: Професор Радостина Ивайлова Александрова, доктор
Prof. Radostina Ivaylova Alexandrova, PhD
Тел. 02/ 9793678
E-mail: rialexandrova@hotmail.com

Тема: ИЗБРАНИ ТЕМИ ПО ПАТОБИОХИМИЯ
SELECTED CHAPTERS OF PATHOBIOCHEMISTRY

This course may also be held in English, upon request.
Лектор: Професор Радостина Ивайлова Александрова, доктор
Prof. Radostina Ivaylova Alexandrova, PhD
Тел. 02/ 9793678
E-mail: rialexandrova@hotmail.com

Тема: АНТРОПОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЖИВО НАСЕЛЕНИЕ
ANTHROPOLOGICAL RESEARCHES OF LIVING HUMAN POPULATION

Лектор: доц. Рачо Стефанов Стоев, доктор
Assoc. Prof. Racho Stephanov Stoev, PhD
Тел. 02/ 9792317
E-mail: rastesto@abv.bg
Лектор: доц. Ивайла Янкова Иванова-Пандурска, доктор
Assoc. Prof. Ivaila Yankova Ivanova-Pandourska, PhD
Тел. 02/ 9792308
E-mail: anthropologyvaila@gmail.com

Тема: ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЯ
PALEOANTHROPOLOGY

Лектор: доц. Виктория Светомирова Русева, доктор
Assoc. prof. Victoria Svetomirova Russeva, PhD
Тел. 0878 669657
E-mail: victoria_russeva@yahoo.com

Тема: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПАРАЗИТ-ГОСТОПРИЕМНИК. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ПАРАЗИТОЗИТЕ
RELATIONSHIPS PARASIT-HOST. BASIC PRINCIPLES OF DIAGNOSTICS, THERAPY AND PROPHYLAXIA OF PARASITOSES

Лектор: Професор Светлозара Любомирова Петкова, доктор
Prof. Svetlozara Lyubomirova Petkova, PhD
Тел. 02/ 9792311; GSM 0877417300
E-mail: svetlozarapetkova@abv.bg