Сътрудничество


В рамките на Българска Академия на Науките съвместни изследвания се провеждат със следните институти: Институт по невробиология, Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика, Институт по молекулярна биология, Институт по органична химия с център по фитохимия, Институт по микробиология, Институт по полимери, Институт по електроника, Институт по физиология на растенията и генетика, Институт по обща и неорганична химия, Институт по биоразнообразие и екологични изследвания, Институт по минералогия и кристалография, Институт по археология с музей, Институт по механика и Институт по биология и имунология на размножаването.

На национално ниво съвместни разработки се извършват със: СУ „Св. Кл. Охридски”, Медицинските университети в София, Пловдив и Плевен, Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум”, Първа акушеро-гинекологична болница „Света София”, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, Национален онкологичен център, Национален център по заразни и паразитни болести, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Тракийски университет - Стара Загора, Лесотехнически Университет – София, УБ „Царица Йоанна”, с Медицински центрове и с Историческите музеи в страната.

Международното сътрудничество се осъществява с водещи университети и изследователски центрове във Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Русия, Литва, Латвия, Чехия и Румъния. ИЕМПАМ провежда научноизследователска работа по 2 проекта, финансирани от 7 РП на ЕС, 1 проект, финансиран от Европейската агенция за здраве и потребители, 1 проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 7 проекта по ЕБР и 7 проекта по междуинститутско международно сътрудничество.