Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009 -0019-С01/02.06.2017 г.
Проект
“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и
преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания
от полза за биомедицината”

Бенефициент:

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН
www.iempam.bas.bg

Партньор:

СУ “Св. Климент Охридски”


  • Биологически факултет
    https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2

  • Факултет по химия и фармация
    http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya