Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009 -0019-С01/02.06.2017 г.
Проект
“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и
преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания
от полза за биомедицината”

Основни дейности:
 1. Мобилност с цел провеждане на научни изследвания и свързани с тях дейности на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и изследователи от чуждестранни европейски университети и изследователски центрове в България в рамките на и извън ЕС.
 2. Популяризиране на науката и научните изследвания чрез провеждане на информационни кампании - научни семинари и дискусии.
 3. Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката, чрез лекционни курсове и практически занятия в научни организации и висши училища в България.
 4. Развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти – докторанти в научния сектор.
 5. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания.
 6. Разпространение на научните резултати чрез организиране на национална научна конференция с международно участие.
 7. Подкрепа за участие в международни научни форуми и публикации в престижни международни научни издания.
 8. Осигуряване на достъп до научни съоръжения, специализирана апаратура и оборудване в дейността на участниците в целевата група.
 9. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация на докторанти, постдокторанти и млади учени - участие в теренни проучвания.
 10. Подпомагане на организирането и провеждането на обучение с участието на утвърдени изследователи от чужбина за представителите на целевата група.
 11. Дейности за организация и управление на проекта.
 12. Дейности по информация и комуникация.