Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009 -0019-С01/02.06.2017 г.
Проект
“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и
преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания
от полза за биомедицината”


 • Седма работна среща на Екипа за организация и управление с целевата група на проекта

  +

  На 28 януари 2019 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ – БАН, етаж 2, се проведе работна среща на Екипа за управление на проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината” с представители на партньорската организация и участниците в целевата група на проекта. На срещата бяха представени резултатите от проведените до момента проектни дейности и бе обсъден плана за следващия тримесечен период.

  Снимки от срещата


 • Интердисциплинарно обучение на целевата група по модул „Иновативни изследвания и техники в биомедицината”

  +

  В периода 08.05.2018-19.12.2018 г. бе проведено интердисциплинарно обучение на целевата група по третия планиран обучителен модул: „Иновативни изследвания и техники в биомедицината”. Обучението включваше 200 часа лекции и 30 часа упражнения. В модула взеха участие 35 лектори - преподаватели и специалисти в съответната област от ИЕМПАМ – БАН, Институт по биология и имунология на размножаването – БАН, Институт по микробиология – БАН, Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН, Институт по молекулярна биология – БАН, Институт по невробиология – БАН, Биологически факултет при СУ „Св. Климент Охридски”, Медицински факултет при Медицински университет - София. Проведените лекции от обучителен модул III обогатиха познанията на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели във фундаменталните и приложни аспекти на иновативните интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината. Обучението допринесе за повишаване научния потенциал и компетенции на младите изследователи и генериране на съвременни идеи за модерни изследвания.

  Снимки от обучението


 • Трети Научен семинар

  +

  На 29 октомври 2018 г. в Заседателната зала на ИЕМПАМ-БАН бе проведен третият Научен семинар по проектна Дейност 2. На него лица от целевата група на проекта представиха резултати от научно-изследователската си работа. Програмата на семинара включваше четири доклада, презентирани от докторант Милена Главчева (ИЕМПАМ), постдокторант Екатерина Павлова (ИЕМПАМ), млад учен Калоян Василев (ИЕМПАМ) и преподавател Мария Христова-Пенкова (ИЕМПАМ). Семинарът премина в дух на креативност и споделяне на опит и нови идеи, което е и предпоставка за бъдещи сътрудничества и повишаване качеството на научните разработки.

  Програма на семинара


  Снимки от семинара


 • Шеста работна среща на Екипа за организация и управление с целевата група на проекта

  +

  На 26 септември 2018 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ – БАН бе проведена шеста работна среща на Екипа за организация и управление на проекта с представители на партньорската организация и участниците в целевата група.
  На срещата бяха обсъдени текущи въпроси във връзка с изпълнението на проекта.


 • VII Национална конференция с международно участие „Морфологични дни“

  +

  В периода 8-10 юни 2018 г. в аулата на Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ се проведе VII Национална конференция с международно участие „Морфологични дни“. Програмата на мероприятието включваше 94 участия на учени от България, Сърбия, Египет, Македония, Грузия, Беларус, Германия и Холандия – 3 пленарни доклада, 46 доклади и 45 кратки съобщения, разпределени в десет научни сесии, с въпроси и кратки дискусии между тях. В национален аспект на форума се представиха учени от биомедицинските институти на БАН, Медицинските университети в София, Пловдив, Варна и Стара Загора, Биологическия и Медицинския факултет на СУ „Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и др. Научната тематика обхващаше всички раздели на анатомията, хистологията, цитологията, ембриологията, патологията и антропологията.

  Програма на конференцията


  Снимки


 • Втори научен семинар

  +

  На 16 април 2018 г. в Заседателната зала на ИЕМПАМ-БАН бе проведен вторият Научен семинар по проектна Дейност 2. На него лица от целевата група на проекта представиха резултати от научно-изследователската си работа. Програмата на семинара включваше пет доклада, презентирани от докторанти Десислав Динев (ИЕМПАМ) и Петя Ангелова (БФ), постдокторанти Веселин Нанев (ИЕМПАМ) и Катерина Тодорова (ИЕМПАМ) и преподавател Йоана Кижева (БФ). Семинарът премина в дух на креативност и споделяне на опит и нови идеи, което е и предпоставка за бъдещи сътрудничества и повишаване качеството на научните разработки.

  Повече информация


 • Интердисциплинарно обучение на целевата група по модул „Математически подходи за приложение в биомедицината”

  +

  В периода 01.03.2018-27.04.2018 г. бе проведено интердисциплинарно обучение на целевата група по втория планиран обучителен модул „Математически подходи за приложение в биомедицината”. Обучението включваше 110 часа лекции и упражнения. В модула взеха участие 16 лектори - преподаватели и специалисти в съответната област (от тях 9 професори, 6 доценти и 1 гл. асистент) от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН, Институт по математика и информатика – БАН, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, Институт по електроника – БАН, ИЕМПАМ – БАН, Факултет по химия и фармация и Биологически факултет при СУ „Св. Климент Охридски”, Бургаски ...университет

  Повече информация


 • Четвърта работна среща на Екипа за организация и управление с целевата група

  +

  На 29 март 2018 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ се проведе работна среща на Екипа за управление на проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината” с представители на партньорската организация и участниците в целевата група на проекта.
  На срещата се представиха резултатите от проведените до момента проектни дейности и се обсъди плана за следващия тримесечен период.
  Повече информация


 • Трета работна среща на Екипа за организация и управление с целевата група

  +

  На 22 януари 2018 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ – БАН, етаж 2, се проведе работна среща на Екипа за управление на проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината” с представители на партньорската организация и участниците в целевата група на проекта. На срещата бяха представени резултатите от проведените до момента проектни дейности и бе обсъден плана за следващия тримесечен период.


 • Интердисциплинарно обучение на целевата група с чуждестранен изследовател

  +

  В периода 18.12.2017-20.12.2017 г. в Заседателната зала на ИЕМПАМ бе проведено обучение на целевата група от проф. д-р Анатолий Викторович Скальный, дмн, от Държавен университет „П. Г. Демидов”, гр. Ярославъл, Русия. Проф. Скальный представи 3 лекции на теми: „Медицинска ”елементология“ в Русия”, „Антагонизъм на селена и токсичните елементи при човека: Изследване на взаимодействията Se-Hg-As” и „Минерален профил на деца с аутизъм (връзка между токсичните метали и нарушенията от аутистичния спектър)”.


 • Интердисциплинарно обучение на целевата група по модул „Нови съединения и нанотехнологии за подобряване качеството на живот”

  +

  В периода 09.10.2017-15.12.2017 г. бе проведено интердисциплинарно обучение на целевата група по първия планиран обучителен модул „Нови съединения и нанотехнологии за подобряване качеството на живот”. Обучението включваше 90 часа лекции и 10 часа упражнения. В модула взеха участие 13 лектори - преподаватели и специалисти в съответната област (от тях 5 професори, 6 доценти и 2 гл. асистенти) от Институт по полимери – БАН, Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН, Институт по обща и неорганична химия – БАН, Факултет по химия и фармация и Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски”.
  Програма на обучението по модул I


 • Научен семинар

  +

  На 27 октомври 2017 г. в Заседателната зала на ИЕМПАМ-БАН бе проведен първият Научен семинар по проектна Дейност 2. На него лица от целевата група на проекта представиха резултати от научно-изследователската си работа. Програмата на семинара включваше пет доклада, презентирани от млади учени Албена Димитрова (ИЕМПАМ) и Десислава Станишева (ФХФ), и докторанти Надежда Атанасова (ИЕМПАМ), Калина Каменова (ФХФ), и Василена Дакова (ИЕМПАМ). Семинарът премина в дух на креативност и споделяне на опит и нови идеи, което е и предпоставка за бъдещи сътрудничества и повишаване качеството на научните разработки.
  Програма на Научен семинар I


 • Пресконференция по проекта

  +

  На 18.10.2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ-БАН бе проведена първата пресконференция по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г. „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“. Проектът се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и е насочен към създаването на интердисциплинарен екип от млади изследователи с висок научен потенциал и възможности за интегриране в европейското научно пространство.
  Повече информация


 • Втора работна среща на Екипа за организация и управление с целевата група

  +

 • Първа работна среща на Екипа за организация и управление с целевата група

  +

  На 21 юни 2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) – БАН, етаж 2, се проведе първата среща на участниците в проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината” с Екипа за организация и управление.
  На срещата ръководителят на проекта проф. Нина Атанасова запозна присъстващите с Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, темата на проекта, продължителността и финансирането му, бенефициента и партньора в Договора, Екипа за организация и управление, основната и специфичните цели на проекта и планираните дейности.